Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chalk talk /'tʃɔ:ktɔ:k/  

  • Danh từ
    buổi nói chuyện có minh hoạ trên bảng đen