Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chalkiness /'t∫ɔ:kinis/  

  • Danh từ
    sự cấu tạo bằng phấn
    sự trắng như phấn