Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chalk line /'tʃɔ:klain/  

  • Danh từ
    dây bật phấn