Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (+ about, around)
    nhảy cẫng lên
    thôi đừng có nhãy cẫng lên nữa và ngồi yên, chỉ năm phút thôi