Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vật đệm
  (nghĩa bóng) óc hài hước ca anh ta là mt thứ đệm hu ích cho anh ta khi sự vic xu đi
  như buffer state
  Động từ
  làm vật đệm cho (ai, cái gì)
  Danh từ
  (Anh, khẩu ngữ) (thường old buffer)
  ông lão lẩm cẩm

  * Các từ tương tự:
  buffer area, buffer memory, buffer state, Buffer stocks, buffer storage, buffered channel, buffered interface, buffering, buffering method