Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Kho đệm, dự trữ bình ổn
    Các lượng hàng hoá được dự trữ để khắc phục biến động giá cả đối với các mặt hàng cơ bản