Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bộ nhớ đệm, bộ nhớ trung gian