Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buffer state /'bʌfəsteit/  

  • (cách viết khác buffer)
    nước đệm (giữa hai cường quốc)