Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bộ trữ đệm, bộ trữ trung gian