Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thùng xô (để múc nước)
  (cách viết khác bucketful) thùng đầy, xô đầy
  hai xô đầy nước
  gàu (ở guồng nước)
  (số nhiều) lượng lớn (nước mắt, nước mưa…)
  trời mưa như trút nước
  cô ta khóc, nước mắt như mưa
  a drop in the bucket (ocean)
  xem drop
  kick the bucket
  xem kick
  Động từ
  bucket [down]
  xối xả, như trút nước (mưa)
  mưa như trút nước cả buổi chiều

  * Các từ tương tự:
  bucket piston, bucket seat, bucket shop, bucketful