Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ghế một người (trong xe hay máy bay)