Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    a pail of water
    một xô nước

    * Các từ tương tự:
    pailful, paillasse, paillette, pailletted