Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ranh giới
  the fence marks the boundary between my land and hers
  hàng rào đánh dấu ranh giới giữa đất của tôi và đất của bà ta
  các nhà khoa học tiếp tục đẩy lùi giới hạn của tri thức
  cú chạm đường biên; cú qua đường biên (được 4 hoặc 6 điểm) (chơi criket)