Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cũ, nghĩa xấu)
    người ngu ngốc

    * Các từ tương tự:
    booby gannet, booby prize, booby trap, booby-trap