Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

booby gannet /'bu:bi'gænit/  

  • -gannet) /'bu:bi'gænit/* danh từ
    (động vật học) chim điêu