Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • bẫy đùa treo nóc cửa (ai mở cửa thì bẫy rơi vào đầu)
    bẫy mìn
    bom cài bẫy

    * Các từ tương tự:
    booby-trap