Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

booby-trap /'bu:bitræp/  

 • Động từ
  (-pp-)
  cài bẫy, đặt bom bẫy
  chiếc xe đã bị bọn khủng bố đặt bom bẫy

  * Các từ tương tự:
  booby trap