Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác wood spoon)
    giải bét (tặng một cách bỡn cợt cho người về chót cuộc đua)