Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bê ta (chữ cái Hy Lạp)

    * Các từ tương tự:
    beta rays, beta site, beta software, beta test, betake, betaken, betatron