Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beta rays /'bi:tə'reiz/  

  • Danh từ
    (vật lý) tia bêta