Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    quá khứ phân từ của betake
    xem betake