Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (betook; betaken)
  betake oneself
  (văn học)
  đi
  anh ta đi tới cung điện để xem vua

  * Các từ tương tự:
  betaken