Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

betatron /'bi:tətrɔn/  

  • Danh từ
    (vật lý) bêtatron