Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  con ong
  the bee's kness
  (khẩu ngữ)
  điều xuất chúng, điều tuyệt vời
  cô ta cho mình là người xuất chúng
  the birds and the bees
  xem bird
  busy as a bee
  xem busy
  have a bee in one's bonnet [about something]
  (khẩu ngữ) luôn luôn bị ám ảnh bởi một ý nghĩa
  ông ta luôn luôn bị ám ảnh bởi những ý tưởng về những thức ăn lành
  Danh từ
  (từ Mỹ)
  buổi họp vui chơi (giữa hàng xóm, bạn bè); buổi họp thi việc
  a sewing bee
  buổi họp hàng xóm ngồi may vá với nhau

  * Các từ tương tự:
  bee-eater, bee-keeper, bee-keeping, bee-line, bee-master, bee-mistress, Beeb, beech, beechen