Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bee-eater /'bi:,i:tə/  

  • Danh từ
    (động vật học) chim trảu