Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác beech tree) (thực vật)
  cây sồi
  gỗ sồi

  * Các từ tương tự:
  beechen