Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    the Beeb
    (khẩu ngữ)
    đài truyền thanh Anh (the British Broadcasting Corporation, tức BBC)