Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có thể chịu được
  the climate is bearable
  khí hậu có thể chịu được
  his increase in salary made life more bearable
  nó được tăng lương, đời sống dễ chịu hơn