Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

endurable /in'djʊərəbl/  

  • Tính từ
    có thể chịu đựng được