Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thùng (đáy tròn, thành cao phình ra ở giữa)
  rượu vang được để trong thùng gỗ sồi cho hoàn thục
  nước này sản xuất gần 2 triệu thùng dầu mỗi ngày
  nòng (súng); ruột (bút máy)
  lock, stock and barrel
  xem lock
  [get (have) somebody] over a barrel
  (khẩu ngữ)
  đẩy ai vào thế khó khăn tuyệt vọng
  scrape the barre
  xem scape
  Động từ
  đổ vào thùng, đóng thùng

  * Các từ tương tự:
  barrel antenna, barrel-head, barrel-house, barrel-organ, barrel-roll, barrel-shaped, barrel-shop, barrelled