Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barrel-head /'bærəlhəd/  

  • Danh từ
    mặt thùng, đáy thùng