Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barrel-organ /'bærəl ,ɔ:gən/  

  • Danh từ
    (âm nhạc)
    đàn hộp (có tay quay)