Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barrel-house /'bærəlhaus/  

  • -shop) /'bærəlʃɔp/* danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán rượu