Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barrel-shaped /'bærəld/  

  • -shaped) /'bærəlʃeipt/* tính từ
    hình thùng