Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Nội động từ arose, arisen
  xuất hiện, nảy sinh ra, xảy ra
  nhiều khó khăn nảy sinh ra
  nhiều anh hùng xuất hiện
  phát sinh do; do bởi
  những phát sinh khó khăn do chiến tranh
  (thơ ca) sống lại, hồi sinh
  (từ cổ,nghĩa cổ) mọc lên; trở dậy
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) nổi lên, vọng đến, vang đến (tiếng âm thanh)