Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (dạng kết hợp)
  chính, tổng
  tổng giám mục
  cực kỳ xấu
  kẻ thù không đội trời chung

  * Các từ tương tự:
  ARCH effect, arch-enemy, arch-fiend, arch-priest