Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Hiệu ứng ARCH.
    xem ARCH