Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arch-enemy /,ɑ:t∫'enəmi/  

  • Danh từ
    kẻ thù không đội trời chung
    the Archenemy
    quỷ Xa tăng