Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arch-fiend /'ɑ:tʃ'fi:nd/  

  • Danh từ
    quỷ xa tăng