Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vị tăng lữ cao nhất