Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • [thuộc] xứ Wales
  the Welsh coastline
  bờ biển xứ Wales
  Welsh poetry
  thơ ca xứ Wales
  Danh từ
  (ngôn ngữ) tiếng Celtic (của xứ Wales)
  the Welsh
  dân tộc xứ Wales

  * Các từ tương tự:
  welsh, Welsh dresser, welsh rabbit, Welsh rarebit, welsher, Welshman, welshwoman