Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Welsh dresser /,wel∫'dresə[r]/  

  • Danh từ
    kiểu tủ ly có kệ