Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không bị mờ, không bị xỉn
    (nghĩa bóng) không bị nh nhuốc, không có vết nh