Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unspotted /' n'sp tid/  

  • Tính từ
    không có đốm
    không có vết nh (thanh danh); trong sạch

    * Các từ tương tự:
    unspottedness