Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undefiled /'ʌndi'faild/  

  • Tính từ
    không có vết nhơ, không bị ô uế; trong sạch, tinh khiết