Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncorrupted /'ʌnkə'rʌptid/  

  • Tính từ
    không hư hỏng, không đồi bại, không thối nát
    còn thanh liêm (viên chức)