Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    truckle to somebody
    luồn cúi ai, xui phụ ai

    * Các từ tương tự:
    truckle-bed, truckler