Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apple-polish /'æpl/  /pɔliʃ/

  • Ngoại động từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bợ đỡ, xu nịnh, liếm gót

    * Các từ tương tự:
    apple-polisher