Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apple-polisher /'æpl/  /pɔliʃə/

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kẻ bợ đỡ, kẻ xu nịnh, kẻ liếm gót