Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vi phạm đạo lý
    tội lỗi